4.4. Dataclass Define Nested

4.4.1. Relation to Objects

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Mission:
...   year: int
...   name: str
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   missions: list[Mission]
>>>
>>>
>>> astro = Astronaut('Mark', 'Watney', missions=[
...   Mission(1973, 'Apollo 18'),
...   Mission(2012, 'STS-136'),
...   Mission(2035, 'Ares 3')])
>>>
>>> astro 
Astronaut(firstname='Mark', lastname='Watney',
     missions=[Mission(year=1973, name='Apollo 18'),
          Mission(year=2012, name='STS-136'),
          Mission(year=2035, name='Ares 3')])

4.4.2. Relation to Self

 • Note, that there are None default friends

 • Using an empty list [] as a default value will not work

 • We will cover this topic later

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   friends: list['Astronaut'] = None
>>>
>>>
>>> astro = Astronaut('Mark', 'Watney', friends=[
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis'),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez'),
...   Astronaut('Beth', 'Johanssen'),
...   Astronaut('Chris', 'Beck'),
...   Astronaut('Alex', 'Vogel')])
>>>
>>> astro 
Astronaut(firstname='Mark', lastname='Watney',
     friends=[Astronaut(firstname='Melissa', lastname='Lewis', friends=None),
          Astronaut(firstname='Rick', lastname='Martinez', friends=None),
          Astronaut(firstname='Beth', lastname='Johanssen', friends=None),
          Astronaut(firstname='Chris', lastname='Beck', friends=None),
          Astronaut(firstname='Alex', lastname='Vogel', friends=None)])

4.4.3. Assignments

Code 4.34. Solution
"""
* Assignment: Dataclass DefineRelations Syntax
* Complexity: easy
* Lines of code: 16 lines
* Time: 5 min

English:
  1. You received input data in JSON format from the API
  2. Using `dataclass` model `DATA`:
    a. Create class `Pet`
    b. Create class `Category`
    c. Create class `Tags`
  3. Model relations between classes
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Otrzymałeś z API dane wejściowe w formacie JSON
  2. Wykorzystując `dataclass` zamodeluj `DATA`:
    a. Stwórz klasę `Pet`
    b. Stwórz klasę `Category`
    c. Stwórz klasę `Tags`
  3. Zamodeluj relacje między klasami
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

References:
  [1]: https://petstore.swagger.io/#/pet/getPetById

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass
  >>> from dataclasses import is_dataclass
  >>> import json

  >>> assert isclass(Pet)
  >>> assert isclass(Category)
  >>> assert isclass(Tag)
  >>> assert is_dataclass(Pet)
  >>> assert is_dataclass(Category)
  >>> assert is_dataclass(Tag)

  >>> fields = {'id', 'category', 'name', 'photoUrls', 'tags', 'status'}
  >>> assert set(Pet.__dataclass_fields__.keys()) == fields, \
  f'Invalid fields, your fields should be: {fields}'

  >>> data = json.loads(DATA)
  >>> result = Pet(**data)
  >>> result.category = Category(**result.category)
  >>> result.tags = [Tag(**tag) for tag in result.tags]

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  Pet(id=0, category=Category(id=0, name='dogs'), name='doggie',
    photoUrls=['img/dogs/0.png'], tags=[Tag(id=0, name='dog'),
                      Tag(id=1, name='hot-dog')],
    status='available')
"""

from dataclasses import dataclass


DATA = """
{
 "id": 0,
 "category": {
  "id": 0,
  "name": "dogs"
 },
 "name": "doggie",
 "photoUrls": [
  "img/dogs/0.png"
 ],
 "tags": [
  {
   "id": 0,
   "name": "dog"
  },
  {
   "id": 1,
   "name": "hot-dog"
  }
 ],
 "status": "available"
}
"""


# Using `dataclass` model `DATA`, create class `Category`
# type: Type
class Category:
  ...


# Using `dataclass` model `DATA`, create class `Tag`
# type: Type
class Tag:
  ...


# Using `dataclass` model `DATA`, create class `Pet`
# type: Type
class Pet:
  ...


Code 4.35. Solution
"""
* Assignment: Dataclass Field Addressbook
* Complexity: easy
* Lines of code: 12 lines
* Time: 8 min

English:
  1. Model `DATA` using `dataclasses`
  2. Create class definition, fields and their types
  3. Do not write code converting `DATA` to your classes
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zamodeluj `DATA` wykorzystując `dataclass`
  2. Stwórz definicję klas, pól i ich typów
  3. Nie pisz kodu konwertującego `DATA` do Twoich klas
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Non-functional Requirements:
  * Use Python 3.10 syntax for Optionals, ie: `str | None`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass
  >>> from dataclasses import is_dataclass
  >>> from typing import get_type_hints

  >>> assert isclass(Astronaut)
  >>> assert isclass(Address)
  >>> assert is_dataclass(Astronaut)
  >>> assert is_dataclass(Address)

  >>> astronaut = get_type_hints(Astronaut)
  >>> address = get_type_hints(Address)

  >>> assert 'firstname' in astronaut, \
  'Class Astronaut is missing field: firstname'
  >>> assert 'lastname' in astronaut, \
  'Class Astronaut is missing field: lastname'
  >>> assert 'addresses' in astronaut, \
  'Class Astronaut is missing field: addresses'
  >>> assert 'street' in address, \
  'Class Address is missing field: street'
  >>> assert 'city' in address, \
  'Class Address is missing field: city'
  >>> assert 'post_code' in address, \
  'Class Address is missing field: post_code'
  >>> assert 'region' in address, \
  'Class Address is missing field: region'
  >>> assert 'country' in address, \
  'Class Address is missing field: country'
  >>> assert astronaut['firstname'] is str, \
  'Astronaut.firstname has invalid type annotation, expected: str'
  >>> assert astronaut['lastname'] is str, \
  'Astronaut.lastname has invalid type annotation, expected: str'
  >>> assert astronaut['addresses'] == list[Address] | None, \
  'Astronaut.addresses has invalid type annotation, expected: list[Address] | None'
  >>> assert address['street'] == str | None, \
  'Address.street has invalid type annotation, expected: str | None'
  >>> assert address['city'] is str, \
  'Address.city has invalid type annotation, expected: str'
  >>> assert address['post_code'] is int, \
  'Address.post_code has invalid type annotation, expected: int'
  >>> assert address['region'] is str, \
  'Address.region has invalid type annotation, expected: str'
  >>> assert address['country'] is str, \
  'Address.country has invalid type annotation, expected: str'
"""
from dataclasses import dataclass


DATA = [
  {"firstname": "Mark", "lastname": "Watney", "addresses": [
    {"street": "2101 E NASA Pkwy", "city": "Houston", "post_code": 77058,
     "region": "Texas", "country": "USA"},
    {"street": None, "city": "Kennedy Space Center", "post_code": 32899,
     "region": "Florida", "country": "USA"}]},

  {"firstname": "Melissa", "lastname": "Lewis", "addresses": [
    {"street": "4800 Oak Grove Dr", "city": "Pasadena", "post_code": 91109,
     "region": "California", "country": "USA"},
    {"street": "2825 E Ave P", "city": "Palmdale", "post_code": 93550,
     "region": "California", "country": "USA"}]},

  {"firstname": "Rick", "lastname": "Martinez"},

  {"firstname": "Alex", "lastname": "Vogel", "addresses": [
    {"street": "Linder Hoehe", "city": "Cologne", "post_code": 51147,
     "region": "North Rhine-Westphalia", "country": "Germany"}]}
]


# Model `DATA` using `dataclasses`
# Use new optional `str | None` syntax
# type: Type
@dataclass
class Address:
  ...


# Model `DATA` using `dataclasses`
# Use new optional `str | None` syntax
# type: Type
@dataclass
class Astronaut:
  ...


Code 4.36. Solution
"""
* Assignment: Dataclass DefineBasic DatabaseDump
* Complexity: medium
* Lines of code: 13 lines
* Time: 13 min

English:
  1. You received input data in JSON format from the API
    a. `str` fields: firstname, lastname, role, username, password, email,
    b. `date` field: birthday,
    c. `datetime` field: last_login (field is optional),
    d. `bool` fields: is_active, is_staff, is_superuser,
    e. `list[dict]` field: user_permissions
  2. Using `dataclass` model data as class `User`
  3. Do not create additional classes to represent `permission` field,
    leave it as `list[dict]`
  4. Note, that fields order is important for tests to pass
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Otrzymałeś z API dane wejściowe w formacie JSON
    a. pola `str`: firstname, lastname, role, username, password, email,
    b. pole `date`: birthday,
    c. pole `datetime`: last_login (pole jest opcjonalne),
    d. pola `bool`: is_active, is_staff, is_superuser,
    e. pola `list[dict]`: user_permissions
  2. Wykorzystując `dataclass` zamodeluj dane za pomocą klasy `User`
  3. Nie twórz dodatkowych klas do reprezentacji pola `permission`,
    niech zostanie jako `list[dict]`
  4. Zwróć uwagę, że kolejność pól ma znaczenie aby testy przechodziły
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `pk` - Primary Key (unique identifier, an ID in database)
  * `model` - package name with name of a class
  * `datetime | None`
  * `date`
  * `list[dict]`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass
  >>> from dataclasses import is_dataclass
  >>> from pprint import pprint

  >>> assert isclass(User)
  >>> assert is_dataclass(User)

  >>> attributes = User.__dataclass_fields__.keys()
  >>> list(attributes) # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  ['firstname', 'lastname', 'role', 'username', 'password', 'email', 'birthday',
   'last_login', 'is_active', 'is_staff', 'is_superuser', 'user_permissions']

  >>> pprint(User.__annotations__, sort_dicts=False)
  {'firstname': <class 'str'>,
   'lastname': <class 'str'>,
   'role': <class 'str'>,
   'username': <class 'str'>,
   'password': <class 'str'>,
   'email': <class 'str'>,
   'birthday': <class 'datetime.date'>,
   'last_login': datetime.datetime | None,
   'is_active': <class 'bool'>,
   'is_staff': <class 'bool'>,
   'is_superuser': <class 'bool'>,
   'user_permissions': list[dict]}

  >>> result = [User(**user['fields']) for user in json.loads(DATA)]

  >>> pprint(result[0]) # doctest: +ELLIPSIS
  User(firstname='Melissa',
     lastname='Lewis',
     role='commander',
     username='mlewis',
     password='pbkdf2_sha256$120000$gvEBNiCeTrYa0$5C+NiCeTrYsha1PHog...=',
     email='mlewis@nasa.gov',
     birthday='1995-07-15',
     last_login='1970-01-01T00:00:00.000+00:00',
     is_active=True,
     is_staff=True,
     is_superuser=False,
     user_permissions=[{'eclss': ['add', 'modify', 'view']},
              {'communication': ['add', 'modify', 'view']},
              {'medical': ['add', 'modify', 'view']},
              {'science': ['add', 'modify', 'view']}])
"""

import json
from dataclasses import dataclass
from datetime import date, datetime


DATA = ('[{"model":"authorization.user","pk":1,"fields":{"firstname":"Meli'
    'ssa","lastname":"Lewis","role":"commander","username":"mlewis","p'
    'assword":"pbkdf2_sha256$120000$gvEBNiCeTrYa0$5C+NiCeTrYsha1PHogqv'
    'XNiCeTrY0CRSLYYAA90=","email":"mlewis@nasa.gov","birthday":"1995-'
    '07-15","last_login":"1970-01-01T00:00:00.000+00:00","is_active":t'
    'rue,"is_staff":true,"is_superuser":false,"user_permissions":[{"ec'
    'lss":["add","modify","view"]},{"communication":["add","modify","v'
    'iew"]},{"medical":["add","modify","view"]},{"science":["add","mod'
    'ify","view"]}]}},{"model":"authorization.user","pk":2,"fields":{"'
    'firstname":"Rick","lastname":"Martinez","role":"pilot","username"'
    ':"rmartinez","password":"pbkdf2_sha256$120000$aXNiCeTrY$UfCJrBh/q'
    'hXohNiCeTrYH8nsdANiCeTrYnShs9M/c=","birthday":"1996-01-21","last_'
    'login":null,"email":"rmartinez@nasa.gov","is_active":true,"is_sta'
    'ff":true,"is_superuser":false,"user_permissions":[{"communication'
    '":["add","view"]},{"eclss":["add","modify","view"]},{"science":["'
    'add","modify","view"]}]}},{"model":"authorization.user","pk":3,"f'
    'ields":{"firstname":"Alex","lastname":"Vogel","role":"chemist","u'
    'sername":"avogel","password":"pbkdf2_sha256$120000$eUNiCeTrYHoh$X'
    '32NiCeTrYZOWFdBcVT1l3NiCeTrY4WJVhr+cKg=","email":"avogel@esa.int"'
    ',"birthday":"1994-11-15","last_login":null,"is_active":true,"is_s'
    'taff":true,"is_superuser":false,"user_permissions":[{"eclss":["ad'
    'd","modify","view"]},{"communication":["add","modify","view"]},{"'
    'medical":["add","modify","view"]},{"science":["add","modify","vie'
    'w"]}]}},{"model":"authorization.user","pk":4,"fields":{"firstname'
    '":"Chris","lastname":"Beck","role":"crew-medical-officer","userna'
    'me":"cbeck","password":"pbkdf2_sha256$120000$3G0RNiCeTrYlaV1$mVb6'
    '2WNiCeTrYQ9aYzTsSh74NiCeTrY2+c9/M=","email":"cbeck@nasa.gov","bir'
    'thday":"1999-08-02","last_login":"1970-01-01T00:00:00.000+00:00",'
    '"is_active":true,"is_staff":true,"is_superuser":false,"user_permi'
    'ssions":[{"communication":["add","view"]},{"medical":["add","modi'
    'fy","view"]},{"science":["add","modify","view"]}]}},{"model":"aut'
    'horization.user","pk":5,"fields":{"firstname":"Beth","lastname":"'
    'Johanssen","role":"sysop","username":"bjohanssen","password":"pbk'
    'df2_sha256$120000$QmSNiCeTrYBv$Nt1jhVyacNiCeTrYSuKzJ//WdyjlNiCeTr'
    'YYZ3sB1r0g=","email":"bjohanssen@nasa.gov","birthday":"2006-05-09'
    '","last_login":null,"is_active":true,"is_staff":true,"is_superuse'
    'r":false,"user_permissions":[{"communication":["add","view"]},{"s'
    'cience":["add","modify","view"]}]}},{"model":"authorization.user"'
    ',"pk":6,"fields":{"firstname":"Mark","lastname":"Watney","role":"'
    'botanist","username":"mwatney","password":"pbkdf2_sha256$120000$b'
    'xS4dNiCeTrY1n$Y8NiCeTrYRMa5bNJhTFjNiCeTrYp5swZni2RQbs=","email":"'
    'mwatney@nasa.gov","birthday":"1994-10-12","last_login":null,"is_a'
    'ctive":true,"is_staff":true,"is_superuser":false,"user_permission'
    's":[{"communication":["add","modify","view"]},{"science":["add","'
    'modify","view"]}]}}]')

# Convert JSON to Python dict
data = json.loads(DATA)


# Using `dataclass` model data as class `User`
# a. `str` fields: firstname, lastname, role, username, password, email,
# b. `date` field: birthday,
# c. `datetime` field: last_login (optional),
# c. `bool` fields: is_active, is_staff, is_superuser,
# d. `list[dict]` field: user_permissions
# Leave `permission` attribute as `list[dict]`
# Note, that fields order is important for tests to pass
# type: Type
class User:
  ...